TK Sparta Praha

Provozní řád

Provozní řád areálu TK Sparta Praha 

Tenisový klub Sparta Praha, z. s., se sídlem Za Císařským mlýnem  1115/2, Bubeneč, 170 00 Praha, IČO: 452 50 413, vydává tento provozní řád, který jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci areálu TK Sparta Praha. 

 1. Vymezení základních pojmů
  1. Provozovatelem areálu TK Sparta Praha je Tenisový klub Sparta Praha, z. s., se sídlem Za Císařským mlýnem  1115/2, Bubeneč, 170 00 Praha, IČO: 452 50 413. 
  1. Za návštěvníka je považován každý hráč tenisu, jeho doprovod, diváci i návštěvníci restaurace. 
  1. Za areál TK Sparta Praha jsou považovány všechny sportovní prostory (hlavní budova včetně restaurace, venkovní kurty i tenisové haly) nacházející se na pozemcích vlastněných Tenisovým Klubem Sparta Praha, z. s.  v katastrálním území Bubeneč, zejména na pozemcích parc. č. 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1742/4, 1890/1 a 1890/2. 
  1. Člen TK Sparta Praha je osoba řádně za člena přijatá Provozovatelem. Pokud není dále výslovně uvedeno jinak, považuje se člen za návštěvníka. 
 • Vstup do areálu TK Sparta Praha
  • Vztah mezi provozovatelem a návštěvníkem areálu TK Sparta Praha vzniká zaplacením vstupného nebo členského příspěvku či poplatku za užití sportoviště v areálu TK Sparta Praha. 
  • Bez klubové karty a řádného uhrazení příspěvku či poplatku je na jednotlivá sportoviště areálu TK Sparta Praha vstup zakázán. Výjimku tvoří účastníci hromadné sportovní akce, která v areálu TK Sparta Praha probíhá, popř. doprovod členů TK Sparta Praha. 
  • Aktuální ceník jednotlivých služeb a členských příspěvků je k dispozici na recepci areálu TK Sparta Praha. 
 • Provoz areálu TK Sparta Praha
  • Areál TK Sparta Praha je pro návštěvníky přístupný pouze v provozní době. 
  • Provozní doba areálu TK Sparta Praha je v PO – PÁ od 7:00 do 21:30 hodin 
   a v SO – NE od 8:00 do 19:30 hodin. 
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby. Případné změny provozní doby budou vyvěšeny na recepci areálu TK Sparta Praha či na internetových stránkách provozovatele pod odkazem www.tkspartapraha.cz
  • Návštěvníci jsou povinni opustit sportoviště areálu TK Sparta Praha bezprostředně po ukončení poslední hrací hodiny před ukončením provozní doby areálu TK Sparta Praha.  
  • Provozovatel areálu je oprávněn určit, zda jsou sportoviště areálu TK Sparta Praha, zejména s ohledem na počasí, způsobilá provozu. 
  • Provozovatelem určená odpovědná osoba (dále jen „odpovědná osoba“) má právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu a slušného chování. V případě porušení provozního řádu má odpovědná osoba právo nevpustit návštěvníka do areálu TK Sparta Praha, nebo jej z areálu vykázat, a to bez náhrady.
  • Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu TK Sparta Praha, zejména je-li to vhodné k zabezpečení ochrany zdraví nebo zamezení škodám, nebo v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem areálu.
  • K výuce tenisu jsou v celém areálu TK Sparta Praha oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé provozovatele.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění způsobená nevhodným tréninkovým postupem, oděvem nebo špatným zdravotním stavem. Provozovatel doporučuje návštěvníkům konzultovat s lékařem způsobilost ke sportovní zátěži.
  • Vstup do areálu TK Sparta Praha je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití návykové látky. 
  • V celém areálu TK Sparta Praha je zákaz kouření. 
 • Práva a povinnosti návštěvníků a provozovatele areálu TK Sparta Praha
  • Návštěvník musí být vhodně oblečen, a to včetně obuvi s odpovídajícími vlastnostmi podrážky pro daný sportovní povrch. Návštěvníkům je umožněno využívat šatny. Provozovatel neručí za věci nebo oblečení uložené volně v šatně, neuzamčené skřínce nebo na sportovišti. Šatní skříň neplní funkci trezoru ani úschovny. 
  • V případě živelné pohromy je každý zodpovědný za obsah svých skříněk. Provozovatel za věci ve skřínkách nepřebírá zodpovědnost. 
  • Návštěvník, a v případě nezletilosti návštěvníka také jeho zákonný zástupce, odpovídá za ublížení na zdraví a škodu na majetku provozovatele způsobené tímto návštěvníkem. V případě, že návštěvník způsobí škodu na majetku, je povinen to neprodleně oznámit na recepci areálu TK Sparta Praha.
  • Návštěvníci nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, hlasitým vyzváněním mobilních telefonů a chováním v rozporu s dobrými mravy.
  • Návštěvník je povinen dodržovat sjednanou dobu užívání sportoviště, udržovat na sportovišti pořádek, uklízet cvičební a tréninkové pomůcky na jejich obvyklé místo a uklízet odpadky do odpadkových košů. Po ukončení hry je návštěvník povinen antukový kurt po celé ploše zamést, tj. zamést celé území mezi ploty. 
  • Návštěvník je povinen neprodleně hlásit na recepci areálu TK Sparta Praha všechny zjištěné závady na zařízení sportoviště.
  • Provozovatel nezajišťuje v areálu zdravotní dozor. V případě nutnosti je kontaktována zdravotní záchranná služba. Drobná poranění je možné ošetřit na místě z vybavení lékárničky, která je umístěna na recepci areálu TK Sparta Praha. Návštěvníci jsou povinni neprodleně oznámit na recepci areálu TK Sparta Praha každý úraz či drobné poranění, které si v areálu způsobí. 
  • V případě nebezpečí požáru nebo provozní havárie musí návštěvník neprodleně opustit sportoviště či areál TK Sparta Praha podle pokynů provozovatele a v souladu s evakuačním řádem. 
  • Vstup se psy do areálu hřiště je povolen pouze tehdy, pokud je pes uvázán na vodítku. 
 • Kontakty

Recepce areálu: tel: +420 731 422 225

Email: recepce@tkspartapraha.cz / info@tkspartapraha.cz

Tísňová linka: 112

Záchranka: 155

Policie: 158

Hasiči: 150

 • Účinnost provozního řádu

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2022 a v plném rozsahu nahrazuje dosavadní provozní řád. 

Přejít k navigační liště